fredag 30 december 2011

Landet är ännu vårt


Jag läste idag i 2 Krön 14 om kung Asa. Han gjorde det som var gott och rätt i Herrens ögon. 

Han "avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aserorna. 4 Han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden. 5 Ur alla Juda städer tog han bort offerhöjderna och solstoderna. Och riket hade lugn under hans tid. 6 Han byggde befästa städer i Juda eftersom landet hade ro. Och han förde under dessa år inte något krig, ty HERREN hade givit honom ro. 7 Han sade därför till Juda: "Låt oss bygga dessa städer och runt omkring förse dem med murar och torn, med portar och bommar. Landet är ännu vårt, därför att vi har sökt HERREN, vår Gud. Vi har sökt honom, och han har gett oss ro på alla sidor." Så byggde de och hade framgång. 8 Asa hade en här som utgjordes av 300.000 man från Juda och som bar stora sköldar och spjut. Utöver dessa kom från Benjamin 280.000 man som bar små sköldar och som spände båge. Alla dessa var tappra stridsmän." (2 Krön 14: 3b-8) 

Han avlägsnade alltså allt sådant som väckte Herrens vrede och uppmanade människor att söka Herren och hålla lagen och budorden. Då blev det lugnt i landet och han kunde börja bygga befästa städer till skydd för innevånarna. Lägg märke till att det i vers 6 står att det var HERREN som hade givit honom ro, inte något han skapat i egen kraft. Och Asa säger "Landet är ännu vårt därför att vi sökt Herren, vår Gud" 

Kan du se parallellen med vår tid, i Sverige?   

Fienden Sera drar sedan ut mot kung Asa och fienden är numerärt mycket överlägsen. Men Asa förtröstar på Herren och ropar:

"HERRE, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, HERRE, vår Gud, för på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. HERRE, du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot."  (i vers 11)

Herren lät sedan fienden bli slagna genom Asa och Juda.  Återigen är det alltså Herrens verk, inte ett mänskligt,  Asa och Juda ställer sig dock som "tappra stridsmän" till förfogande i det Herren vill åstadkomma och det räcker.  

Även här kan jag se en parallell i vår tid, i vårt land. I oss själva och i egen kraft förmår vi inte åstadkomma "lugn i landet", men Herren har den möjligheten.  Så låt oss söka Herren för Sverige inför det nya året 2012 och frimodigt gensvara på det som Herren manar oss till. För Herren har all makt och i Hans namn finns det seger. 

All Guds välsignelse!
/Barnabas
Inga kommentarer: