måndag 10 november 2008

Låt dammet lägga sig

Låt dammet lägga sig (Let the Dust Settle) - Susan Cummings

Låt dammet lägga sig innan du gör något aktivt. Det som jag har gjort är ännu inte uppenbart och än är det inte läge för dig att göra något. Jag har tillåtit svåra omständigheter och störningar i ditt liv för att få dig att avstå från sådant som du tidigare till stor del lutade dig mot. Ditt beroende av din egen iakttagelseförmåga av det som omger dig och din egen styrka har gjort att du blivit trött och svag i din tro och ditt växande.

Så jag har tillåtit störningar och turbulens runt omkring, för att kunna föra dig till en plats där du kan förändras och få möjlighet att växa ännu mer.

Men du kan inte fatta beslut som baseras på det som rör sig runt omkring dig. Jag vill att du ska vänta på Mig. Låt allt det där andra bara passera och låt det bli allt tydligare för dig vad Jag har utfört, så kommer du att se att skräpet rensas bort. Man rusar omkring för mycket och väntar inte tillräckligt länge på Mig. Vandra moget med Mig och var inte så snabb med att hoppa på saker som inte är stabila. Det är dags att röra sig så som Jag rör Mig och inte som du uppfattar det.

Detta är en brytpunkt, och de som är visa, kommer att vara vaksamma och hålla koll på tiden. Jag vill att du ska vara uppmärksam och helt och fullt följa Mig.

Sann stabilitet finner du när dina rötter är djupt rotade i Mig och inte i verksamhet eller i din omgivning.
Jag vill att du ska dras ännu djupare in i Mig och vara snabb att ta emot allt som Jag har reserverat för dig. Jag har en djup reservoar som är till för dig, och där finns tillräckligt för alla dina behov, om du ihärdigt söker Mig för att få dagligt bröd och dryck.

Mitt folk äter inte så mycket som de skulle kunna. Man rusar omkring så mycket, söker efter tillfälliga kickar, ropar efter ”köttsliga” saker och försöker behaga människor istället för Mig, men var finns vilan, väntan och tilltron till Mig? Det är tillräckligt med Mig, mer än tillräckligt, och Jag är fullt kapabel att leda mina egna. Jag har mycket mer som jag vill uppenbara för dig, men vill du ta dig tid att vänta på Mig?

Om dagen fylls med för mycket verksamhet så blir det rörigt, och du får inte tillräckligt tid med Mig, för att jag skall kunna ge dig den klarhet du behöver. Fienden slukar mitt folk så lätt, fyller deras hjärtan och sinnen med verksamhet, och det underlättas av att du känner ett sådant behov av att arbeta för Mig.
Sluta arbeta för Mig, och ta tid att vara med Mig! Jag vill inte ha ditt arbete, jag vill ha dig! Allt som rubbas omkring dig är till för att föra dig till en större mognad, men du är så upptagen hela tiden att du inte hinner rätta dig efter Mig. Så allt upprepar sig och du fortsätter kampen mot dina nederlag varje dag. Låt dammet lägga sig helt, och låt Mig visa dig en bättre väg. Gör inget förrän du klart och tydligt kan se och höra Mig. Inget är som du tror att det är, för det som jag gör på ytan är bara en krusning jämfört med vad Jag vill göra på djupet.

Jag vill att du ska upptäcka tryggheten i Mig. Jag vill att du själv ska upptäcka vem du verkligen är, och det får du bara reda på när du ser dig själv i relation till Mig. Din omgivning bestämmer inte vem du är, och din omgivning bestämmer inte hur du ska vandra med Mig. Du måste lära dig att använda min måttstock. Jag vill att du bortser från din egen mänskliga iakttagelseförmåga och istället se saker från Mitt perspektiv. Då kommer du att vara redo att fatta de beslut som du söker. Jag vill att ditt förtroende för Mig ska vara starkt och jag vill att du är på din vakt, så att du inte fortsätter bort ifrån Mig. Låt inget komma mellan dig och Mig! Jag kommer att förändra perspektiven, så att alla i Mitt hus lär sig att bli mer selektiva.

Den ytliga förvirringen kommer bara att öka så länge människorna fortsätter att förlora sin frid. Lär dig att vandra närmare Mig, då undviker du fångenskapen. Uppdragen från helvetet kommer att fortsätta att öka, men mina visa män kommer att berätta om det, och kommer inte att tolerera att det ökar. Otaliga ursäkter och agendor förmörkar horisonten, men de som tillåter Mig att rensa bort skräpet kommer att se klart. När det djupare flödet släpps på kommer instabilitet och osäkerhet att visa sig ännu mer. Men mina barn som står stilla kommer att veta vilken väg de ska gå. Det är därför som jag har förmanat dig. Jag vill att du ska vandra i frid, för jag har bestämt att du ska blomstra och växa till, och även om världen blir ännu mer osäker, så kommer du att få sitta vid mitt dukade bord.

Originaltext:
Let The Dust Settle - Susan Cummings

Let the dust settle around you before you make a move. All that I have been doing is not yet evident and is not yet in the defining stage for you to yet move out upon. I have allowed the severe dislodging of much in your life to cause you to relinquish your hold on that which you formerly relied heavily upon. Your dependence upon your own perception of your surroundings and on your strengths have caused you to tire and to weaken in your faith and in your growth. So I allowed the instability and the dislodging of your perimeters to bring you into a place of change and of greater growth.

But you cannot make decisions based upon the things that are still passing away around you, I want you to wait upon Me. Let those things fully pass, as the reality of what I have accomplished becomes increasingly apparent each day, you will see it as the debris clear away. Too much running is occurring and not enough waiting upon Me. Walk maturely with Me and do not be quick to jump into things that have no clear stability. It is a time to move as I move, and not as you perceive them to be. This is a defining hour, and those who are wise, will set a watch and mark it well. I want you to take heed and to fully follow after Me.

True stability is found in the depths of your roots in Me and not in your activities and in your surroundings. I want you to draw even more deeply from Me and be quick to gather in all the things that I have held in reserve for you. I have a deep reservoir for you, and there is enough for each need, if you will be diligent to seek Me and to obtain your daily bread and drink. There is not enough partaking occurring amongst My Own People. So much running around, searching after temporary things, crying out for carnal things, and too much trying to please men rather than Me, but where is the resting, the waiting, and the reliance upon Me? I am enough, more than enough, and I am fully capable of guiding My Own. I have much to reveal to you still, but will you take the time to wait upon Me?

Too much activity clutters the day, and not enough moments with Me that could bring the additional clarity that you would need. The enemy devours My People so easily, cluttering their hearts and minds with activity, and it is embraced so easily by your need to do work for Me. Stop working for Me, and take time to be with Me! I don’t want your works, I want you! All the sifting and the dislodging around you is allowed to bring you to a new level of maturity, but you are too busy to align yourself with Me. So, the cycle repeats and you continue to struggle with your daily defeats. Let the dust fully settle, and let Me show you a better way. Make no move until you clearly can see and hear from Me. Nothing is as you perceive it to be, for what I do on the surface is only a sweep compared to what I want to do way down deep.

I want you to find your security in Me. I want you to find out for yourself who you truly are, and it only comes as you see yourself in your relationship with Me. Your surroundings do not determine who you are, and your surroundings do not determine your walk with Me, but you must learn to measure yourself by Me. I want you to step out of the carnal debris of your perceptions and then come and look through My Reflection. Then you will be ready to make the decisions that you seek. I want you to be strong in your confidence in Me and I want you to set a watch so that you will not continue to fall further away from Me. Let nothing come between you and Me! I am resurfacing the perspectives, so that all in My House will learn to be more selective.

The surface distractions will only increase as earthly men continue to lose their peace. Learn to walk closer with me and you will not fall into the common captivity. Assignments from hell will continue to swell, but My Wise Men will be able to tell, and will not mount up in the increasing swells. Multitudes of excuses and agendas ill cloud the horizons, but those who allow Me to clear away the debris will see clearly. Instability mounts and uncertainty increasingly shows with the release of the deeper flow. But Mine who stand still will know which way to go. This is why I have admonished you so, I want you to walk and to be in peace, for I have ordained that you will prosper and increase, even as the world would become more increasingly unstable, you will feast and dine at My Table.

Susan Cummings
10-29-08

Inga kommentarer: