söndag 16 maj 2010

Veckans predikan: Guds kraft

Predikan från församlingen Källporten:

"Veckans predikan: Guds kraft

Ändetidens uppdrag handlar om kraft

Mal 4:5-6
5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.
6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.


GT:s sista ord, i form av en profetia, gick i fullbordan ca. 400 år senare, dvs. när NT tog sin början. En ängel uppenbarade sig för Sakarias och förutsade Johannes döparens födelse.

Luk 1:17
Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Johannes döparen skulle alltså agera i samma smörjelse som Elia hade.

En profetia har ofta mer än en uppfyllelse, och så är det även med profetian i Mal 4. Johannes döparen var första uppfyllelsen. Han skulle förbereda människor för Jesu ankomst. Den andra uppfyllelsen handlar om församlingen, som ska förbereda människor för Jesu återkomst.

Eliatjänsten i den sista tiden kommer att ha kraft till att ”vända fädernas hjärtan till barnen”, dvs. kraft att upprätta relationer. Den kommer också att ha kraft att ”omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag”, dvs. leda ofrälsta människor till att ta emot Jesus som sin Frälsare, och frälsta människor att gå helhjärtat med Jesus.

Eliatjänsten i den sista tiden handlar om att församlingen i Guds kraft ska ”skaffa ett berett folk”.

Församlingen har auktoritet att stå emot fiendens kraft

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Vi skulle kunna parafrasera ovanstående bibelstället så här:

”Jesus har gett församlingen auktoritet att stoppa de onda andarna, och att stå emot fiendens hela kraft. Ingenting skall någonsin kunna skada oss.”

Även fienden har kraft, men vi har auktoritet att stå emot den.
Gud har tänkt att den onda andevärlden ska få känna av hans kraft genom församlingen.

Ef 3:10
Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Kraften kommer genom den helige Ande

Luk 24:49
Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden

Den kraft ifrån höjden, som Jesus lovade sända till den första församlingen, var den helige Ande.

Apg 1:8
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft …

Hur får vi del av kraften?

Låt oss se hur vi får del av Guds kraft.

- Gud ger kraft

Fil 4:13
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Jesus ger den helige Andes kraft till dem som tar emot honom.

- Vi får del av kraften genom tro

Matt 13:58
Och han gjorde inte många kraftgärningar där, eftersom de inte trodde på honom.

Det är när vi tror som Jesu kraft blir förlöst.

- I namnet Jesus

Apg 4:10
så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda.

När vi använder Jesu namn blir hans kraft förlöst.

- Genom Jesu blod

Hebr 10:19
Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste

- Genom att vi håller oss till Guds ord

Rom 1:16
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft …

- Genom att inse vår egen begränsning

2 Kor 12:9
men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

- Genom att agera i vår kallelse

Kol 1:25
Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord,

Kraften finns i kallelsen. När vi agerar i kallelsen kommer kraften. Vi kan inte sitta och vänta på kraften innan vi går ut i kallelsen.

- Genom Guds tilltal

1 Tim 1:18
Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen,

Ett profetiskt budskap består inte bara av ord, utan det innehåller också kraften att fullborda det som budskapet handlade om.

Fienden har också kraft

Det är inte bara Gud som har kraft, utan det har fienden också.

2 Tess 2:9
Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

Ser du vad det står? Den laglöses ankomst sker ”med stor kraft”. Det finns undervisning som går ut på att djävulen och hans andar inte har någon kraft, men det stämmer inte.

I ovanstående bibeltext talas det också om ”lögnens alla tecken och under”. Vi behöver inse att det inte nödvändigtvis är Guds kraft bakom tecken och under.

Matt 24:24
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Guds ord visar oss hur vi ska pröva om det är Gud bakom tecknen och undren eller inte. Vi ska se på vilken frukt det får, och inte stirra oss blinda på undren som sker.

5 Mos 13:1-3
1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,
3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.


Vi står inför en stor kraftmätning

Jes 60:1
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

Församlingen är kallad att resa på sig och inta sin maktposition i den här tiden. Vi har redan konstaterat att Gud vill låta den onda andevärlden få känna av hans kraft, och han använder församlingen som kanal för sin kraft.

Ef 3:10
Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Ju mer vi kommer in i ändetidens skeende, ju större kraftmätning med den onda andevärlden får vi räkna med.

Fienden attackerar Kristi kropp för att försvaga den

Fienden är mycket medveten om att Gud vill använda församlingen som kanal för sin kraft. Därför försöker de onda andarna försvaga församlingen på olika sätt. Vi ska se på några sätt som fienden använder för att försöka få församlingen kraftlös.

- Otro

Mark 6:5-6
5 Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem.
6 Och han förundrade sig över deras otro. …

Genom att fylla oss troende med tankar av tvivel försöker fienden få oss in i otro. Om det får ske begränsas vår möjlighet att vara kanaler för Guds makt.

- Kompromiss med fienden

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Gud har gett oss auktoritet över den onda andevärlden, och han har kallat oss att använda den auktoriteten. Fienden, å sin sida, vill få oss att strunta i den andliga striden.

- Kompromiss med Guds ord

Rom 1:16
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Fienden vill få oss ersätta Guds sanna ord med ett urvattnat budskap. Om vi gör om bibelns budskap, så att svart blir vitt, får vi ett budskap som saknar kraft.

- Intellektuell kristendom

1 Kor 1:17
Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Kraften ligger i det enkla evangeliet, och ju mer det ersätts med intellektuell teologi, ju mer mister det den kraften.

1 Kor 2:5
Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

- Självupphöjelse

2 Kor 12:9
men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Paulus berömde sig av sin svaghet, inte sin position. När vi söker positioner kan vi kanske få människors beundran, men vi mister kraften.

- Tankar av uppgivenhet

2 Kor 12:9
men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Det är när vi inser vår egen svaghet, och slutar att förlita oss på vår egen förmåga, som Gud kan fylla oss med sin kraft. Fienden vet detta, och han använder den sanningen till att stjäla kraften ifrån oss på två sätt. För det första försöker han få oss att bygga upp en egen styrka. Vi vill ju inte vara svaga i människors ögon. Den andra varianten är att fienden får oss in i missmod, när vi inser vår egen oförmåga. Vi behöver förstå var tankar som ”Det blir aldrig något av mig” kommer ifrån.

Paulus berömde sig av sin svaghet, men han fokuserade på Guds kraft.

Fil 4:13
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

- Att vänta på kraften för att gå ut i kallelsen

Kol 1:25
Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord

Fienden försöker få oss troende att sitta och vänta på kraften, innan vi går ut i tjänst för honom. Men kraften kommer när vi börjar ta steg. För den som bara sitter och väntar, kommer kraften aldrig att komma!

- Religiositet

2 Tim 3:5
och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ett religiöst beteende kan se ut att vara okey, men det saknar Guds kraft. Fienden försöker få in oss troende i traditioner och mänskligt tänkande för att beröva oss på kraften.

- Fördömelse

Hebr 10:19
Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste

Det är lätt att hamna i fördömelse, och fienden hjälper oss gärna med det, eftersom han vet att det får oss att tappa kraft. Men kraften i Jesu blod övervinner fördömelsen, och vi kan gå frimodigt fram.

- Synd

Hebr 3:13
Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Synden har inte bara makt att bedra oss, den stjäl också kraften ifrån oss. Se upp med t.ex. oförlåtelse, besvikelse, bitterhet och självömkan om du vill vara en kanal för Guds kraft.

Församlingens potential är enorm

Ef 1:19
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Vi behöver inse att Guds kraft i oss är oerhört mäktig.

Ef 3:20
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss

Guds församling, res dig!

Så länge församlingen finns här på jorden är den tänkt att vara en kanal för Guds väldiga kraft. Vi är inte en religiös förening som någotsånär accepteras av samhället, utan församlingen är Guds redskap till att stå emot fiendens hela välde. Låt oss därför lägga bort allt som hindrar hans kraft att flöda genom oss!

Källa: http://kellporten.wordpress.com/2010/05/12/veckans-predikan-guds-kraft/#more-6111

2 kommentarer:

Anonym sa...

I vår tid ska föräldrar i Kristus utrustas för att föda och fostra barn åt vår älskade Jesus. Satan försöker förstöra och har fått grepp om människor som satsar på köttets exkluderande familjer, köttets enhet. Icke kristna är förstås inte intresserade av att beundra självgoda skenheliga som är ovärdiga Jesus, men när vi satsar på Guds stora släkt och Jesus närstående familj - som är inkluderande - så tror världen!

Anonym sa...

Det är lättare att arbeta för Herren och "stämpla ut" efter dagens evangelisationskampanj eller annan verksamhet - och kanske låta sig omplaceras ibland - än att bilda familj med Jesus och trofast leva för Jesus varje stund.