lördag 25 augusti 2012

Budskap till Europa


Ur nyhetsbrev från Werner Woiwode, Abraham minstry, Schweiz, som  nyligen varit här i Sverige. Werner har fått en kallelse av Herren att blåsa i silvertrumpeter i alla Europas länder.


Död eller omvändelse?

Vi var på Petersplatsen i Rom vid Vatikanstaten på morgonen den 6 Januari (Trettondagen) 2012, och på eftermiddagen var vi i Rieti (en timmes motorväg bilresa norr om Rom) i den geografiska mitten av Italien där vi stötte i basunerna.

En tid senare när jag såg bilderna av Concordia talade den Helige Ande till mig: "Det är, eller snarare kommer att bli tillståndet för Europas nationer. Den stolta jätten (kolossen) är instabil och vacklande, och kommer att kollapsa och upphöra att existera, om den inte ångrar sin synd och vänder om från sin nuvarande kurs.

Och det är också en bild av Kyrkan och kyrkorna i era länder. Hon är i den största fara att sjunka. Hon är i en nödsituation! Hon behöver räddas och behöver hjälp till att lyftas upp och återställas.

Det är därför jag blåser i trumpeterna! Lyssna till alarmklockorna. Vakna upp och återvänd till Jesus!

Kära bröder och systrar

Sedan dess har det varit flera allvarliga jordbävningar, också i Italien. Man kunde läsa i en tidningsrapport om att en av tre kyrkor i den drabbade regionen antingen har skadats eller förstörts. Detta är en annan aktningsbjudande bild som rör tillståndet för kyrkorna i våra länder.

Låt oss ta en titt på uttalandet om bilden ovan, "att den stolta jätten (Europa) är instabil och vacklande, och kommer att kollapsa och upphöra att existera, om den inte ångrar sin synd och vänder om från sin nuvarande kurs."

Vad betyder "upphör att existera" i detta sammanhang?

När vi tänker på de rubriker och bilder, som vi kontinuerligt utsätts för i media från många olika länder i Europa, så måste vi realistiskt erkänna att vår kontinent är vacklande och instabil och är ganska skamfilad och ekonomiskt drabbad. Jag tror inte att det är nödvändigt att här räkna upp de individuella problemen. De är tillräckligt väl kända. Hela strukturen i samhället förändras på alla områden i livet (politiskt, ekonomiskt, socialt och religiöst). Det är verkligen inte att måla en alltför svart bild, när vi föreställer oss möjligheten att Europa inte längre skulle kunna fortsätta i den form som vi känner det idag, med andra ord "upphörde att existera."

Det skulle inte vara den första "riket" att urarta i kaos och obetydlighet (andra så kallade världsriken har drabbats av samma öde). Och vi är åter på väg mot samma mål, eftersom Gud står emot de högmodiga.

Däremot tillåter Han inte mänskligheten att köra huller om buller in i katastrofen. Han varnar oss, erbjuder en väg ut (ånger) och kommer att hjälpa oss och rädda oss. Och för detta ändamål behöver Han sin församling! Det skulle vara helt ödesdigert i denna situation att Hans kyrka (eller åtminstone en stor del av den) likaså skulle hotas att förlisa. Jag kan höra vissa människor säga: "Men hon kan omöjligt förgås, Gud har ju själv lovat!": Andra säger: "Det finns några riktigt bra kyrkor!"
Båda dessa påståenden är sanna. Prisad vare GUD!

När vi ser ur ett globalt perspektiv då kan kyrkan aldrig upphöra att existera. Och det som vi just har sett och hört på WPA-mötet i Indonesien bekräftade detta på ett mycket imponerande sätt (se rapporten i detta nummer). Å andra sidan har vi också hört exempel från vissa regioner eller länder där det tidigare fanns blomstrande kristna gemenskaper och kyrkor, som i dag inte längre existerar.

Israel, där kyrkan föddes och spreds vidare ut i det som idag är Turkiet. Där folk tillbad och tecken och under skedde, och de kom till tro på Jesus Kristus i tusental. Flera århundraden senare finns absolut ingenting kvar, varken i Sardis, eller i Efesos, inte heller i Laodicea.

Därför: Även när vi i dag har ett antal kyrkor, måste vi inse att många av dem har blivit betydelselösa och inte är relevanta nog att påverka den nuvarande moderna generationen och samhället. Vi kristna har jämkat och anpassat oss, och vi kan inte längre särskiljas från våra icke-troende grannar och på det viset visar vi en helt felaktig bild av vår Gud genom vårt usla, torftiga och svaga vittnesbörd.

När vi är Hans kropp och Han ser ut över den här kroppen, då ser Han inte bara de goda, enskilda medlemmarna! Han erkänner smärtsamt allt som det är - även det som sover, är skadat, kämpar mot sig själv eller det som redan är dött. (För din uppmuntran: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka" (Markus 2:17) - Jesus menar det fortfarande i idag!)

Världen är bedrövad och chockad över att så många italienska kyrkor har sprickor eller är helt förstörda efter jordbävningarna.

Vi, som budbärare och företrädare för den allsmäktige Guden vet att det i sista hand inte har något att göra med byggnader - vi bör koncentrera våra ansträngningar på att vi personligen, och de människor vi har inflytande över, har lärt känna och älskar Jesus Kristus som sin egen Frälsare och Återlösare!.

Han knackar på dörren till våra hjärtan och kyrkor och ber om tillstånd att ha gemenskap med oss ​​(Upp. 3: 20)

Är vi beredda att släppa in Honom, inte bara som en gäst som vi tilldelar ett rum, utan som ägaren som vill bosätta sig hos oss?

Därför kan detta blåsande av trumpeter fungera som en uppmaning till omvändelse - för dem som hör och är beredda att acceptera de nödvändiga konsekvenserna. Det finns inget alternativ, ingen annan räddningsaktion i nöden, ingen plan B: det är antingen för världen eller för Kyrkan!

Vänligen läs i det här numret av Abraham News, vad Guds Ande åstadkommer när vi tillåter honom arbeta genom oss!

”13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig! (Joh. 16:13-14a)

Werner Woiwode

Originaltext:

Demise or Turnaround?

We were in St. Peter’s Square in Rome by Vatican City on the morning of 6th. January (Epiphany); in the afternoon we were in Rieti (one hour’s motorway drive north of Rome) in the geographical centre of Italy where we blew the trumpets.
Some time later when I saw the pictures of Concordia. the Holy Spirit spoke to me.: „That is, or rather, will be the condition of the nations of Europe. The proud giant (colossus) is faltering and wavering, and will collapse and cease to exist, if it doesn’t repent and turn around from its present course.
And that is also a picture of the Church and churches in your countries. She is in the greatest danger of sinking. She is in an emergency situation! She needs saving and help in order to be raised up and restored. That’s why I blow the trumpets! Listen to the alarm bells. Wake up and return to Jesus!

Dear brothers and sisters
Since that time there has been several severe earthquakes, in Italy as well. One could read in a newspaper report that one in three churches in the affected region has been either damaged or destroyed. This is another impressive picture concerning the condition of the churches in our countries.
Let us take another look at the statement about the picture above; " that the proud giant (Europe) is faltering and wavering, and will collapse and cease to exist, if it doesn’t repent and turn around from its present course."
What does „cease to exist“ in this context mean?
When we consider the headlines and pictures, which we are continuosly being subjected to in the media, from many different countries in Europe, we must realistically acknowledge that our continent is wavering and faltering and is quite tarnished and financially stricken. I don’t think it is necessary to list here individual problems. They are sufficiently well-known. The whole structure of society is changing in every area of life (politically, economically, socially and religiously). It really isn’t painting too black a picture, when we could imagine the possibility that Europe, in the form which know it today, could no longer continue, in other words, it could „cease to exist."

It would not be the first „kingdom“ to degenerate into chaos and insignificance (other so called world empires have suffered the same fate). And we are once more on course for the same target, because GOD resists the proud. However, He doesn’t allow humanity to run pell-mell into disaster. He warns us, offers a way out (repentance) and will help us and save us. And to this end He needs His church! It would be absolutely fatal in this situation when His church (or at least a large part of it) would likewise be threatened with foundering. I can hear some people say: „But she cannot possibly perish, God has Himself so promised!“: others say, „And there are some really good churches!“ Both these statements are true. Praise be to GOD! When we look from a worldwide perspective then the Church can never cease to exist. And that which we have just seen and heard at the WPA meeting in Indonesia confirmed this in a most impressive way (see the report in this issue). On the other hand we also heard examples from some regions or countries where prevously flourushing Christian communities and churches existed, which today no longer exist.

Israel, where the Church was birthed and spread out into what today is Turkey. There people worshipped and signs and wonders occurred and they came to believe in Jesus Christ by their thousands. Several centuries later absolutely nothing remained; neither in Sardis, nor in Ephesus, nor in Laodicea.
Therefore: Even when today we have a number of Churches, we must realise that many of them have become insignificant and of no relevance to influence the present modern generation and society. We Christians have adjusted and adapted, are no longer distinguishable from our unbelieving neighbours and so we are showing a completely false picture of our God through our poor, beggarly and weak witness. When we are His body and He looks over this body, then He not only sees the good, individual members! He painfully acknowledges EVERYTHING as it is – including that which is asleep, injured, fights against itself or even is already dead. (For your encouragement: „It is not the healthy who need a doctor, but the sick“. (Mk.2:17 NIV) – Jesus still means that today!)

The world is saddened and stunned, that, after the earthquakes, so many Italian churches have cracks or have been totally destroyed. We, as messengers and representatives of the Almighty God. Know, that in the final instance it has nothing to do with buildings – we should concentrate our efforts that we, personally, and those people in our own circle of influence, come to know and love Jesus Christ as their own Saviour and Redeemer !.
He is knocking on the door of our hearts and Churches asking for permission to have fellowship with us (Rev.3:20) Are we prepared to let Him in, not just as a guest, to whom we allocate one room, but as the owner, who wants to take up residence within us? Therefore, this trumpet blowing can serve as a call for a turnaround – for those who hear and are prepared to accept the necessary consequences. There is no alternative, no other emergency bailout, no plan B: either for the world or the Church! Please read in this issue of Abraham News, what God’s Spirit can bring to pass when we allow Him to work through us!
„But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own; He will speak only what He hears, and He will tell you what is to come. He will bring glory to Me! ( Joh.16:13-14a NIV)

Werner Woiwode

Inga kommentarer: