onsdag 24 februari 2016

Rustad till allt gott verk

RUSTAD TILL ALLT GOTT VERK!    /    ​Citykyrkan Stockholm 29/4-1/5 2016

Denna nationella samling är en uppföljning på Nordic Summit 2015, "Guds plan för de Nordiska länderna" som hölls i Citykyrkan i Stockholm förra våren.

Vi vill under temat "Rustad till allt gott verk" fokusera på den speciella situation och de profetiska och faktiska utmaningar som Sverige står inför. Inte minst det nya Europa som växer fram, men också frågan om självcensur och tystnad kopplat till frågan om faktisk religions- och åsiktsfrihet. Guds folk behöver vara initiativtagare genom att söka förståelse och tillämpning av den vardagliga profetiska kallelsen såväl individuellt, lokalt, regionalt som nationellt.

Utifrån en övergripande samhällsanalys om Sveriges nyckelfrågor vill vi skapa nya insikter kring betydelsen av att vara en prototyp som
fristad och sändningsplats. Vi vill dessutom försöka förstå Guds ”JA” inom olika områden på svåra frågor som ofta berör våra ”lägsta punkter” i det svenska samhället. Här kommer Guds kallelse till Sverige gällande entreprenörskap och innovation väl till pass.

Vi vill också, som en del av lösningen, proklamera Bibelns viktiga och befriande budskap om Guds kallelse i vår vardagliga gärning -
arbetslivets teologi - om arbete som en heltidstjänst för Gud och Hans rikes konkreta manifestation genom ditt och mitt tjänande, när vi frambär oss själva och rustas av Honom.
​(Rom.12:2, 2 Tim. 3:16-17)

Som representanter för delar av Kristi Kropp behöver vi även komma in i en
äldstefunktion för våra städer och vårt land och fatta beslut tillsammans med Herren i linje med Hans syften och avsikter för vår framtid.

Tiden har kommit då de andliga tjänstegåvornas struktur, funktion och samverkan måste vitaliseras genom en djupgående enhet i bön och lovsång bland Guds folk, som gemensamt tar ansvar för sina städer och vårt land, samt börjar bygga på Herrens hus och inte våra egna (Hagg. 2:1). Förmågan till gemensamt ansvar genom relevant och medveten strategisk bön kommer att bli avgörande för Guds folk framöver.  Där bröder endräktigt bor tillsammans, vill Herren ge välsignelse till evig tid (Ps.133).
 

Välkommen den 29/4-1/5
till Citykyrkan i Stockholm!

Mer info:
http://www.rustad2016.com/

Inga kommentarer: