torsdag 15 januari 2009

Apostoliska team

Nedanstående är en nyckelundervisning av Bill Johnson för den tid vi står i. Texten är översatt från engelska och det har inte varit helt lätt att hitta de svenska orden. Stort tack till Agneta som lagt ned mycket jobb på översättningen!

Om du istället vill läsa orignaltexten så finns den här:
http://www.elijahlist.com/words/display_word/7083

Apostoliska team - en grupp av människor som bär familjeuppdraget - Bill Johnson

I århundraden har Guds folk samlats omkring bestämda sanningar. Samfund och organisationer har bildats för att ena dessa grupper av troende. Genom att ha gemensamma trossystem (se not 1 längst ner) har man hjälpt till att skapa enhet inom dessa grupper och på så sätt definierat syftet med dem. Historiskt sett har dessa grupper vanligtvis bestått av nyfrälsta, eller sådana som blivit ombedda att lämna den kyrka de tidigare var en del av.
Enhet som baseras på gemensamma lärosatser har sitt sätt att mäta framgång på. Men det finns ett inneboende problem med denna metod - enhet på det här sättet baseras på likformighet. När Gud säger något nytt (se not 2 längst ner), så ombeds de som lyssnar vanligtvis att lämna gruppen de varit en del av (se fotnot 3 längst ner). Deras nyfunna övertygelse och trosuppfattningar betraktas som hotande och splittrande.
Om gruppen som helhet inte rör sig enligt det Gud säger, så kommer gemenskapen att falla sönder. När överenskommelser bygger på icke grundläggande trossatser och dessa blir nödvändiga för gemenskapen, så är det naturligt att delning är att vänta. Även om lärosatser är mycket viktiga, så ger de ändå inte en tillräckligt stark grund för att bära tyngden av Hans härlighet som uppenbaras genom sann enhet.

Förändring på gång
Stora förändringar är på gång just nu. De senaste åren har människor börjat samlas omkring fäder istället för lärosatser. I det naturliga är det lätt att föreställa sig en far med två mycket olika barn - en politiskt liberal och den andra konservativ. Även om det antagligen skulle föras livliga diskussioner kring middagen, så skulle inte familjen sluta vara familj för det.
Samlingen kring fäderna ger en stabilitet som gör det möjligt för människor att klara av meningsskiljaktigheter utan att falla offer för förolämpningens ande. Fäder för med sig ett mått av frid som är omöjligt utan dem.

Andliga fäder
Apostlar är först och främst fäder till naturen. Sanna fäder gör ständigt val som gynnar deras barn utan så mycket tanke på egna uppoffringar. De blir inte avundsjuka när deras barn lyckas, utan är istället överlyckliga över deras framgång. Det är normalt för en fader att varje dag önska att barnen överträffar honom på alla sätt. Bröder tävlar, fäder gör det inte.
På samma sätt som en far och en mor ger stabilitet i ett hem, på samma sätt ger apostlarna och profeterna stabilitet i kyrkan. Aposteln Paulus kallar dem kyrkans grund (Ef 2:20). En bra grund ger stabilitet. Begreppet teamtjänst (team ministry) börjar med dessa två. Stabilitet är den primära frukten av det apostoliska teamets tjänst.

Teamets sammansättning
Apostoliska team består inte nödvändigtvis av bara apostlar och profeter. Det är en grupp människor som bär “familjeuppdraget” utan egna själviska agendor. De är utsända av sitt ledarskap, och anförtrodda delegerad auktoritet för att etablera Guds herravälde inom sitt område av erfarenhet och sakkunskap. När de har ett sådant hjärta, bär de en apostolisk smörjelse eftersom de fungerar under apostlaauktoritetens paraply.

Vi kan inte sändas med ut i detta uppdrag innan vi har ödmjukat oss inför det primära uppdraget. Det här är sant för varje troende inför Gud. Men det är speciellt sant för apostoliska team. Att sätta sin egen agenda åt sidan är en stor del av framgången för att tjäna i team . Många team har misslyckats i sina uppdrag för att en person har velat att hans/hennes gåva eller åsikt skulle erkännas.

Mått av auktoritet
Det uppstår ett stort missförstånd när apostlarna tror att de har samma mått av auktoritet på varje ort. När Paulus åkte till Jerusalem för att delta i det första apostoliska rådet (se Apg. 15), så la han fram sina erfarenheter inför de andra apostlarna som också hade samlats där. Och det var inte förrän aposteln Jakob i Jerusalem talade, som det drogs några slutsatser.

Sanna apostlar bär sin apostoliska auktoritet, vart de än går, men det är dumt av dem att inte erkänna den lokala auktoriteten. Detsamma gäller även för apostoliska team. Det är deras respekt för den lokala kyrkan och den bibliska auktoriteten som hjälper dem att tjäna effektivt.
Auktoritet är, precis som favör, till för att främja andra. Titeln (“apostel”) syftar inte till att bygga upp egen självkänsla, och den är aldrig för personlig vinning. Därför är aposteln “underst i högen”… den “minste av alla.” Titeln säger helt enkelt bara vad det handlar om för funktion. Och den innebär att göra andra bättre och mer fulländade i sin vandring med Herren.

Syftet med tjänsten
Genom historien, så har det varit många ordinära individer som har längtat efter Gud otroligt mycket på ovanliga sätt och som har sökt Gud desperat. Mötena med Gud fick dem att verka vara speciella. Deras genombrott gav dem kända namn med märkliga gåvor och tjänster. Men när Gud ger någon en ovanlig gåva, är syftet aldrig att få beundran och bli känd, eller ens att dra till sig stora skaror. De sakerna är normala biprodukter, men det är inte syftet med dem.
Den favör man får som resultat av Guds ovanliga beröring i ens liv, är en av Gud given position för att utrusta andra. Det ligger på Guds hjärta att ta dessa gudskvinnors och gudsmäns höjdpunkter av mänskliga erfarenheter och göra dem till norm för de troende. Att utrusta de heliga blir fokus för sanna fäder.

Uppenbarelsens ande
En av sakerna som hjälpte den tidiga kyrkan att hålla sig stark och frisk var deras totala hängivenhet till apostlarnas lärosatser (se Apg 2:42). Men du ser att det inte finns någon lista med trossatser som enligt Bibeln skulle vara ett officiellt dokument med viktiga lärosatser. Man kan med säkerhet säga att “apostlarnas lärosatser” hänvisar till något annat än en specifik lista.
Petrus förstod detta när han manade Kyrkan att bli “befästa i den sanning som ni äger” (se 2 Petr 1:12). Den frasen är till för att vi ska rikta särskild uppmärksamhet på det som Herren vill understryka för just den här tiden. Det är apostlarnas lärosats. Ordet som kommer från apostlar avser att förtydlliga Faderns fokus för kyrkan, och i sin tur stärka vår beslutsamhet för Hans syfte. Ny uppenbarelse bär ny eld, som hjälper oss att underhålla välbehövlig eld i våra själar.

Apostlarna bär en plan i sina hjärtan som rör kyrkan och Guds syften på jorden. De används till att bära fram ny uppenbarelse till kyrkan. Apostoliska team sänds ut för att representera deras andliga fader, och bära det ord som har betrotts deras “stam” (del av familjen). De bidrar till att förmedla förståelse för och etablera den ordning som behövs på just den plats de sänts till.

Nöd för andra
Gud ger aldrig hela bilden av sin plan för kyrkan till bara en fader/apostel, eller ens till en ”stam”. Skriften deklarerar att “vi” har Kristi vishet (se 1 Kor 2:6), inte “jag.” Att vara beroende av helheten är nödvändig för att vi ska växa på ett sätt som behagar Kristus. Då olika “stammar” lär sig att arbeta tillsammans så kommer vi att se en mer komplett bild av Faderns uppsåt med planeten jorden.

Uppenbarelsen som bärs av apostlarna och de femfaldiga tjänsterna kommer att resultera i att kyrkan kommer att hitta en gemensam kunskap om Guds son (se Ef 4). Här råder det för närvarande stor oenighet. Han är vårt gemensamma fokus. Om vi studerar Skrifterna utan förståelse genom den Helige Ande uppstår stor religiös oenighet. Splitring finns därför att människor är överlåtna till olika nivåer av sanning som verkar vara motstridiga.

Fäder behövs för att reda ut dessa saker. Mångfald utan likformighet är vikigt. Dessa team bär med sig uppenbarelse för att hjälpa kyrkan att leva utifrån den gemensamma Jesus-uppenbarelsen – vem Han är och de vi är tack vare Honom. Guds syfte är att fullgöra sitt ord i 1 Joh 4:17 - “Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.” Vi ska bli likadana som den Jesus som uppenbaras i Uppenbarelseboken, kap 1 - uppståndna och förhärligade. Vi är inte på väg till korset - vi lever “av” korset. Den apostoliska uppenbarelsen har detta i åtanke.

Kraftens dag
En av dagens mer framstående profeter berättade nyligen för mig att han inte skulle kunna komma in i allt som Gud hade skapat för honom, till dess att apostlarna har kommit tillbaka till sina bestämda platser. Apostlarna hjälper profeterna att komma in i det som de är bestämda för, och vice versa. På något sätt så kompletterar de varandra.

Apostolisk ordning utan apostolisk kraft ska ifrågasättas. Ordning som grundar sig på bibliska principer men som saknar biblisk kraft är i bästa fall tragisk och i värsta fall bedräglig. Ordningen är inte till för sig själv. Vinlägeln är till för vinet. Vinet är i fokus. Alla befallningar är till för att härbärgera Gud själv - inte för att begränsa Honom, utan för att uttrycka vem Han är på ett rätt sätt. På grund av den utvidgning som sker i jäsningsprocessen behöver vinläglar vara töjbara för att kunna användas. Den Helige Ande för med sig ständig förändring och att härbärgera Honom innebär att omfamna en livsstil som inbjuder till flexibilitet. Målet är inte att skapa en perfekt struktur eller ledning. Det är att skapa något som erkänner Honom, och som följer med i Hans förändringar.

Sista tidens uppdrag
Allt detta tjänar ett enda syfte - Jesu återvänder för att hämta en Brud. För att detta ska ske, måste skörden ha bärgats in och blivit “renad.” Han återvänder inte för en Brud som han måste hela och sätta ihop som ett pussel i himlen. Han återvänder för en Brud vars kropp står i proportion till huvudet och vars delar samordnat fungerar tillsammans. Det kallas en församling i härlighet ”utan fläck eller skrynkla” i Skriften. (se Ef. 5:27). Allt annat är en orättmätig vision.
Bruden måste göra sig redo för den dagen (se Upp 19:7). Som Larry Randolph uttrycker det, “Det är en perversion att tro att Jesus skulle klä Bruden före bröllopet”. Vårt uppdrag är tydligt, och gåvorna finns på plats. Och de är alla ett uttryck för Jesus själv. Men de är enkla i sitt syfte. Att företräda Jesus för världen!

Guds eld måste vila i människorna. Kristna utan passion är ett lika stort mysterium som kristna utan mål. Apostoliska team bär med sig ny eld med ett gudomligt syfte. De värvar män och kvinnor för Guds dröm, och i processen går kyrkan mot sin bestämmelse.

Bill Johnson

Noter:
1. Det finns tre basnivåer då det gäller bibliska lärosatser: 1. Det finns lärosatser som är viktiga för den kristna tron, t ex, Jesus är Guds evige Son. 2. Sedan finns det lärosatser som är viktiga, men inte nödvändiga, t ex hur vi använder Andens gåvor i gudstjänsten. 3. Och till slut, så finns det lärosatser som är bra, men inte viktiga, t ex hur och när Jesus ska komma tillbaka.

2. Detta är aldrig något tillägg till Skriften, utan Han avslöjar det som redan finns där.

3. Det här är långt ifrån en absolut regel, eftersom många ledare är i samklang med vad Gud säger. Ändå är många mer måna om att bevara det som åstadkommits tidigare än att utbreda Guds rike. Detta skapar en svaghet som gör att man tenderar att missa Guds ord just nu.

Inga kommentarer: