måndag 7 januari 2008

Projekt Hanna

Under januari månad kommer tusentals människor, i 99 olika länder, att be för oss i Norden.
Besök gärna Norea radios hemsida för att läsa mer om Projekt Hanna och det globala bönenätverket.

Från Projekt Hannas bönekalender:

"I fokus:
Kvinnor i de nordiska länderna
Medan man i de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark i tusen år har byggt på kristna värderingar, har religionen i dag snarare blivit en privatsak. Runt 80 pro-cent av befolkningen tillhör den Evangelisk Lutherska kyr-kan, men många av medlemmarna är inte aktiva. Sönda-gens gudstjänster i de kristna kyrkorna är dåligt besökta. Däremot iakttar många firandet av de stora kyrkliga högti-derna samt dop, bröllop och begravningar. Kyrkornas bud-skap om Jesus som den enda vägen till Gud är urvattnat, och bönerna har blivit tysta och matta. Samhället har under det sista årtiondet blivit mycket sekulariserad. Ett stort antal icke-kristna religiösa samfund har kommit för att stanna, som ett resultat av trender som kommit med invandrare, speciellt i Danmark och Sverige.

Regeringarna har skapat många goda förutsättningar för de nordiska kvinnorna som internationellt sett har mycket låg arbetslöshet. Men för många är det svårt att hitta balansen mellan karriär och familj. Nordiska kvinnor möter också ut-maningar, t. ex. våld i hemmet. Familjer utsätts för allvarlig psykisk stress och många familjerelationer går sönder. Många upplever en ensamhet, som beror på att grannar, vänner och familjemedlemmar inte bryr sig om dem. Det finns kvinnor som lider av depression och skuld efter en ab-ort, men det är inte politiskt korrekt att tala om det. Det är också mycket svårt att tala högt om homosexuell livsstil. Kvinnor från andra delar av världen kommer ofta till de nor-diska länderna illegalt för prostitution.

Människor är trots allt öppna för rligiösa ting, och många har insett att materialism inte kan tillfreds-ställa deras behov. Men brist på vägledning driver hos många män-niskor fram ett behov av att söka hopp och tillfredsställelse från and-ra andliga källor än kristendomen. Denna månad ber vi med och för dkristna kyrkor och grupper, som fortfarande följer de bibliska sanningarna och som ropar till Herren om andlig förnyelse i de nordiska länderna."

Hela bönekalendern för januari månad finns på första sidan. http://www.norearadio.se/

Inga kommentarer: