onsdag 4 mars 2009

Guds eld

Predikan från församlingen Källporten:

Guds eld

Vi talar ofta om Guds eld, och att vi önskar att den ska brinna starkt i vårt land, men vad är egentligen Guds eld och vad är förutsättningen för att den ska brinna?

Elden vid tronen

Dan 7:9-10 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Jag vet inte hur du har föreställt dig hur Guds tron ser ut, men i Daniels syn var den av eldslågor. Lägg också märke till att det flöt en ström av eld ut från Fadern.

Gud uppenbarar sig i eld

Gud har uppenbarat sig på jorden, och han har gjort det i eld. När Mose mötte Gud första gången, så såg han en eldslåga i en buske.

2 Mos 3:2 Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp

Vi ska strax konstatera att Gud är en förtärande eld, men i ovanstående bibelställe ser vi att busken inte brann upp. Guds eld förstör inte allt i sin väg.
Mose fick senare ett nytt ”eldsmöte” med Gud. Det skedde när Sinai berg ”brann” av Guds eld, dvs. Gud visade sin närvaro där.

2 Mos 19:18 Hela Sinai berg höljdes i rök därför att HERREN hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn och hela berget skakade våldsamt

5 Mos 4:11 Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken.

Lägg märke till att elden sträckte sig från Sinai berg ”ända upp till himlen”. Vilken enorm manifestation av Guds närvaro!

Eld – en symbol för Guds härlighet

2 Mos 24:17 Och HERRENS härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget

Vi ser att det var Guds härlighet som visade sig i form av eld. Hur många gånger har vi inte talat om att vi behöver få se Guds härlighet, och hur många gånger har vi inte sjungit t.ex. sången ”Se Guds härlighet komma ner”. Handen på hjärtat, är det en ”förtärande eld” vi har tänkt på då?
Vi ska se på ett annat bibelställe som kopplar Guds eld med hans härlighet.

2 Krön 7:1-31 När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset.2 Prästerna kunde inte gå in i HERRENS hus, eftersom HERRENS härlighet uppfyllde HERRENS hus.3 Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg HERRENS härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad HERREN och tackade HERREN, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet.

När elden föll så uppfylldes templet av Guds härlighet. Konsekvensen av det blev att prästerna inte kunde gå in, och att Guds folk böjde sig för honom.

Gud är en förtärande eld

Vi konstaterade nyss att busken, som Gud uppenbarade sig i, inte brann upp. Samtidigt säger oss Guds ord att Gud verkligen är en förtärande eld.

Hebr 12:28-29 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.

Elden faller på offret

Vi läser i 1 Kon 18:21-39 om Elias konfrontation med Baalsprästerna på berget Karmel. Elia byggde upp altaret, lade veden och offret på det, och bad, och Gud svarade med eld.

1 Kon 18:38 Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket.

Elden föll på offret, och samma sak hände när kung Salomo bad och offrade.

2 Krön 7:1 När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset.

Vår andliga tempeltjänst

Offren i templet på GT:s tid är en profetisk förebild för det som Gud vill ska ske i oss. Varje troende är ett Guds tempel, och vi är kallade till offer.

Rom 12:1-2 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Denna världens människor söker att förverkliga sig själva, de söker framgång och lycka. Bibeln visar oss troende på en annan väg. Vi är kallade att offra. Vi är kallade att lägga ner vårt eget på altaret, så att vi kan behaga Gud.

Elden skall alltid hållas brinnande

3 Mos 6:12-13 Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna.

Elden i ditt liv får inte slockna. Du är prästen som ska lägga på ved och offer på altaret så att elden inte slocknar.

Brännoffret

3 Mos 6:12… ovanpå veden skall han lägga brännoffret …

Brännoffret handlar om försoning och rening. Vi behöver försonas både med Gud och varandra, och vi behöver rening i själen.
Vi läser i 3 Mos 6:9 att brännoffret ska ligga på altaret hela natten.

3 Mos 6:9 Ge Aron och hans söner denna befallning: Detta är lagen om brännoffret: Brännoffret skall ligga på altarets härd hela natten till morgonen och elden på altaret skall därigenom hållas brinnande

Vi sa att brännoffret är en bild på försoning. Gud vill att vi ska försonas med varandra. Han vill inte att vi ska gå omkring och hålla saker emot varandra. Han vill att vi ska offra vår prestige och våra rättigheter på altaret, och söka försoning med vår nästa.

Låt försoningen ligga på altaret hela natten

Ef 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede

Gud vill inte att vi ska behålla vrede mot någon. När kvällen kommer behöver vi göra oss av med den vrede som vi eventuellt har fyllts med under dagen. Vi läste i 3 Mos 6:9 att brännoffret, försoningsoffret, ska ligga på altaret hela natten. Vi behöver offra vreden på Guds altare. Då hålls Guds eld i våra liv brinnande.

3 Mos 6:9 Ge Aron och hans söner denna befallning: Detta är lagen om brännoffret: Brännoffret skall ligga på altarets härd hela natten till morgonen och elden på altaret skall därigenom hållas brinnande

Gemenskapsoffret

Det finns även ett gemenskapsoffer som ska hålla elden vid liv. Här vill vi låta det stå för den gemenskap som Gud vill att vi ska ha med varandra. Många gånger är det ett stort offer vi får göra för att stanna kvar i en gemenskap. Men gör vi det offret, om Gud leder oss att stanna kvar, då hålls Guds eld brinnande i våra liv.

3 Mos 6:12-13 Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna.

Elden ska pröva

Elden har också en prövande funktion.

1 Kor 3:11-15 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

När vi tar emot Jesus som Herre i våra liv, så läggs en grund. Den grunden är Jesus. Sedan kan vi bygga våra liv på den grunden, antingen med det som Gud vill eller med något annat. Vi måste vara på det klara med att Guds eld kommer att pröva värdet på det vi har byggt. När vi står inför Jesus en gång är det för sent att göra saker annorlunda. Då får vi ta konsekvensen av våra val. Tänk så mycket bättre det är att Guds eld får bränna upp det som är skräp i våra liv redan nu. För att det ska ske behöver vi vara villiga att offra det.

Motståndets eld

Det finns en motståndets eld. Vi måste vara beredda att möta den när vi vandrar i lydnad för Gud. Historien om Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen är bekant. Du kan läsa om dem i Dan 3. De vägrade att kompromissa, och de stod för sanningen med risk för sitt liv. Konsekvensen blev att de kastades i den brinnande ugnen. Hur lätt hade det inte varit för Gud att blåsa ut elden, men i stället gick Jesus med dem genom prövningen och de tog ingen skada.

Dan 3:24-25 Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: ”Var det inte tre män vi band och kastade i elden?” De svarade kungen: ”Jo visst, o konung.” Då sade han: ”Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.”

Främmande eld

När vi ändå talar om eld så låt oss även ta med att det finns främmande eld.

3 Mos 10:1 Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför HERRENS ansikte, något som han inte hade befallt dem

Den främmande elden står för något annat än vad Gud vill. Vi kan göra saker som ser bra ut, och människor kan uppfatta det som något fantastiskt, men är det inte vad Gud vill så blir det främmande eld. Det blir religiositet. Gud såg oerhört allvarligt på Nadabs och Abihus tilltag, och vi måste förstå att han ser lika allvarligt på religiositet i våra liv.

Kärlekens eld

Det finns också en kärlekens eld.

HV 8:6 Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga

Vi behöver låta Guds kärleks eld brinna i våra liv.
En bekant sa vid ett tillfälle:”Det profeteras så mycket om väckelse. Vi kan lika gärna titta efter väckelse i ’pälsärmen’, eftersom det inte finns någon kärlek och omsorg i församlingen. Gud kommer inte att skicka väckelse om vi inte är beredda att ta hand om dem som kommer”

Församlingens uppdrag att besegra fienden

Det finns slutligen ett uppdrag för församlingen att besegra fienden. När Guds eld, Guds härlighet, går fram så kuvas fienden, och det är församlingens sak att driva bort dem.

5 Mos 9:3 Därför skall du i dag veta att HERREN, din Gud, är den som går framför dig som en förtärande eld. Han skall förgöra dem och kuva dem för dig, och du skall driva bort dem och utrota dem snabbt, så som HERREN har lovat dig

Hur ska vi få elden?

Hur ska vi då få del av elden? Genom att ta emot Jesus, och därmed den helige Ande.

Matt 3:11… Han skall döpa er i den helige Ande och i eld

Men också genom att läsa bibeln.

Jer 23:29 Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN …

Luk 24:32 Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Jesus vill att elden ska brinna

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden…

Är du villig att offra för att elden ska få brinna starkt i ditt hjärta? Är du villig att lägga ”rättigheter” på altaret för att Guds eld ska fortsätta att brinna?
Genom ett folk som bär Guds eld i sina hjärtan ska vi få se Guds eld i Sverige.

Lars - Erik Johansson, Församlingen Källporten

Källa: http://kellporten.wordpress.com/2009/03/03/veckans-predikan-guds-eld/

Inga kommentarer: