måndag 25 maj 2009

Det är en ny tid!

Från Jesus my Lord:

"DET ÄR EN NY TID!

2007-05-14

Vad är det för en tid? Jag upplever att det dels är en tid av omvändelse. Vi måste vända våra hjärtan helt till Gud, i KÄRLEK, TRO, FÖRTRÖSTAN, LYDNAD och RÄTTFÄRDIGHET!, dels en tid av uppenbarelse!

Joel 2:28-29 "När jag låtit mitt regn falla igen, ska jag utgjuta min Ande över er allesammans! Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Jag ska utgjuta min Ande också över era tjänare, över både män och kvinnor..."

Jag har sett ett regnmoln i fjärran, ett väckelseregn är på väg in för att falla över Guds folk.
Det är även en tid av kraft och upprättelse! It´s payback time! Det är Guds tid! Vi känner igen uttrycket från bibeln: "När tiden var inne..." Herren säger: NU ÄR TIDEN INNE! Tiden är också inne att gå ut i sin kallelse, hitta din plats vid "muren" (*Neh. 3) och börja arbeta! Det har gått ut en kallelse till Guds folk: Herren säger AGERA! Gå på det Herren lagt på ditt hjärta, kliv över båtkanten och gå i tro!

Elia

Jag upplever också ett samband med det som sker i Guds församling och Elia på berget Karmel. Elia byggde ett altare av stenarna, hällde vatten över, sedan föll Guds eld över altaret. Om vi tar den bilden på Guds församling, så är vi stenarna som måste lägga oss på altaret, det innebär en djupare omvändelse till Gud. Vattnet ger läkedom, är helande och upprättelse från den Helige Ande. Det som har blivit lite hårt och dött, mjukas upp av Herrens regn och får liv igen. väckelseelden, den både renar, gör oss frimodiga och djärva samt ger oss kraft! Vilket ger samma effekt som på den första pingstdagen! Vi får KRAFT att bli Jesu vittnen, vi får uppenbarelse o.s.v... Fast denna gång kommer kraften att vara så mycket större!! Prisad vare Herren!

Elia hade även ett viktigt budskap i det här: 1Kung. 18:21: "Hur länge ska ni fortsätta att vingla mellan olika åsikter?", frågade han folket."Om Herren är Gud, följ då honom! Men om Baal är det, ska ni naturligtvis följa honom!" Det är ett budskap om att sluta gå krokiga vägar, Herrens väg är den raka vägen! Ska vi tillbe och förtrösta på det skapade, eller SKAPAREN? Herren frågar sitt folk samma sak idag. Om Herren är Gud, följ då honom!

Även Johannes döparen gick i samma Ande, för att förbereda Guds folk. Om honom sa man: " Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som Elia, och han ska gå före Messias och förbereda människorna på hans ankomst. Han ska lära dem älska Herren som deras förfäder gjorde och hjälpa dem bort från upproriskhetens väg till att göra Guds vilja".

1 Sam.15:22-23 "Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi". Guds ord är sanning och vi måste vända om!

Någon kanske undrar?

Varför var Johannes tjänst så viktig, varför var hans budskap så viktigt, budskapet om omvändelse? Om Jesus ändå skulle komma med förlåtelse och nåd, varför spelar det någon roll hur vi handlar och lever? Jesus är det fullkomliga offret för våra synder, även dem vi begår idag! Han köpte oss fri! Vi behöver inte vara slavar under synd och orättfärdighet, vi ska vara slavar under rättfärdigheten! Han säger ju i sitt ord: Eller vet du inte att den du lyder under är du slav åt? Alltså om vi handlar orättfärdigt, är det vad vi lyder under.

Men om vi handlar rättfärdigt, så vet vi att vi har gjort han som ÄR RÄTTFÄRDIGHET till vår Herre, för att VI LYDER RÄTTFÄRDIGHETEN. Gud vet att vi glider iväg och behöver korrigeras, att vi behöver vända om, om och om igen. Då visar Han SIN RÄTTFÄRDIGHET, genom att samma stund vi vänder om med hela vårt hjärta och ber om förlåtelse för våra synder, är Han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet och synden mister sin makt över oss.

"Stoltheten" böjer sig inte, "egenrättfärdigheten" behöver inte Guds nåd, "fariseismen" behöver inte Guds kraft. Men den "ödmjuke" är den som är formbar, som vet att han är ofullkomlig, att han är lera. Han inser sitt behov av krukmakaren, hans händer, bearbetning, vatten och eld! Hans NÅD! Ska vi behöva gå igenom svårigheter och nöd bara för att påminna oss om vårt behov av honom? Lyssna till Herrens profeter den här tiden, DET ÄR EN NY TID!, EN NY TON!

Gud talar skarpt den här tiden!

Vägen smalnar, det som har varit en gråzon kommer att övergå till svart eller vitt. Det är som en tratt som smalnar uppåt. Ju närmare himlen, desto smalare blir vägen. Vi kan inte längre leva som vi har gjort! Det innebär att det krävs mer av den Helige Ande i den här tiden, mer av helgelse bland Guds folk! *Se till att du har olja i kärlet...Villfarelsen ökar och man kommer att använda namnet Jesus i flera sammanhang där han egentligen inte är, det kommer att låta bra. Vi måste vara fyllda av sanningens Ande för att kunna urskilja "villfarelsens ande och onda andars läror". Bed om andeurskiljningens gåva! Det är bara Sanningens Ande i dig som kan bekräfta eller avslöja om det är Herren i ett sammanhang eller inte.

Bed också för alla ledare, både bland Guds folk och i världen.Välsigna Israel och allt Guds folk!
Gud välsigne dig i din vandring med Herren och ditt arbete för Hans Rikes utbredande...

/Carmelina"

Källa: http://www.jesusmylord.se/carmelia/1.html