torsdag 12 juni 2008

Den stridande församlingen

Om alla församlingar i Sverige tog till sig detta perspektiv så är jag övertygad om att vi skulle ha ett annat, bättre samhälle än det vi har idag.

"DEN STRIDANDE FÖRSAMLINGEN

Herren är en stridsman
Vi kan ha olika bilder av Jesus:
1. den gode herden
2. den lidande på korset
3. den helande och befriande
Jesus är också stridsmannen, och det är viktigt att vi ser honom som sådan i den tid som kommer.

2 Mos 15:3
HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn

Jes 42:13
Herren drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender

Lyssnar vi till stridsmannen Jesus för att få stridsinstruktioner?

Vad kommer att vara mest utmärkande för den stridande församlingen?
Jag frågade Gud vad som kommer att vara mest utmärkande för den stridande församlingen, och han svarade: ”Kärlek”

Gal 5:6 (1917)
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek

Drivkraften till att ta striden måste vara Guds kärlek. Nöden för människorna, och då inte bara för deras frälsning utan även för deras livssituation, måste få ersätta likgiltigheten.
Alternativa drivkrafter till att strida, t.ex. behovet att få en egen identitet, eller strid utifrån vrede och indignation gentemot människor, kommer inte ha framgång. All strid som inte är motiverad av Guds kärlek kommer att misslyckas.

Kunskap om fienden kan resultera i kärlek till människorna
Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna

När vi ser att det är den onda andevärlden som är vår egentliga fiende, då får vi en möjlighet att sluta hålla emot de människor som varit fiendens redskap. En sund kunskap om fienden kan faktiskt få oss att älska människor som vi annars kanske till om med hade hatat.

Den stridande församlingen kritiserar inte
Det är skillnad på att se fel och att kritisera. Det behövs ingen profetisk gåva för att se fel hos människor, det är hur lätt som helst. Men att vi ser fel ger oss inte rätten att kritisera. Det som betyder något är vad vi gör åt de fel vi ser. Dömer vi, eller ställer vi oss i gapet för dem som felar?

Den stridande församlingen har en iver att ta itu med den onda andevärlden
Jes 42:13
Herren drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver…
Jesus visar sin makt mot sina fiender genom oss troende. Vi behöver bli lika ivriga som han är. Han vill att vi, precis som han, ska ha en stridsmans iver

David är en bra förebild på hur församlingen ska agera gentemot fienden.

1 Sam 17:48
När nu filisteen gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot hären för att möta filisteen

Samme David skrev också följande: ”Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem" (Ps 18:38)

Den stridande församlingen fokuserar inte på egna behov
I den stridande församlingen kan inte finnas någon ”välsigna mig – attityd”. Fokus måste i första hand ligga på överbefälhavarens instruktioner, och i andra hand på andra människors behov.

Den stridande församlingen älskar Jesus och gör som han vill
En soldat är kallad att lyda sin befälhavare. Vi älskar Jesus, men vi har ingen rättighet att göra som vi vill, utan vi är kallade att göra hans vilja.

Den stridande församlingen underordnar sig Gud och står emot djävulen
Jak 4:6-7
6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Vi har en strid att utkämpa mot djävulen. I den striden behöver vi ha Gud på vår sida, inte emot oss. Därför är det är viktigt att vi inte hamnar i högmod.
För att kunna stå emot fienden behöver vi först ha underordnat oss Gud, dvs. vi behöver frivilligt ha ställt oss under hans vilja och ledning.

1 Petr 5:9
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden

Den stridande församlingen hatar sina fiender
Psaltaren 139:21-22
21 Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? 22 Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.

Vi är kallade att älska de människor som agerar felaktigt mot oss, men vi behöver samtidigt hata de onda andar som driver dessa människor att agera på fel sätt. Vårt hat mot fienden ska vara så starkt att vi inte kompromissar det allra minsta med de onda andarna.

Den stridande församlingen vet att den segrar
Ps 20:7 (1917)
Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Den stridande församlingen vet:
1. att vi får starta utifrån Jesu seger
2. att Gud svarar på bön
3. att Gud förlöser sin kraft genom oss

Luk 10:19
Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er

Den stridande församlingen förmedlar Jesu rådande
Jesus sitter på Faderns högra sida, och det är församlingen, hans kropp, som förmedlar hans rådande här på jorden. Det är viktigt att församlingen utför den uppgiften, för om fienden får råda riskerar även de troende att dras in i villfarelse.

Ps 125:3
Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet

Låt oss i sammanhanget även se på Jes 63:18-19

Jes 63:18-19
18 En liten tid ägde ditt heliga folk sitt land. Våra fiender trampade ner din helgedom.19 Vi har blivit lika dem som du aldrig har varit herre över, dem som inte har uppkallats efter ditt namn.

Vi är Guds folk. Om vi släpper rådandet, och tillåter den onda andevärlden, inte minst de religiösa andarna, att agera fritt, då kommer de att pervertera det äkta livet i församlingen. Resultatet blir köttsliga troende, som inte skiljer sig från människorna i världen.

Den stridande församlingen river ner det som inte är av Gud
Jer 1:10
Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera

För att det som är av Gud ska kunna etableras, måste det som inte är av Gud först brytas ner. Församlingen har en uppgift att, utifrån sitt rådande, på ett andligt plan konfrontera och bryta ner fiendens fästen.

Den stridande församlingen står under ledarskap
2 Mos 17:9, 11
9 Då sade Mose till Josua: ”Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.” 11 Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.

Josuas framgång i striden var beroende av att Moses, ledaren, agerade på rätt sätt.

Den stridande församlingen renar sig
Jak 4:8
Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna

Lägg märke till att ovanstående bibelvers följer direkt på instruktionen i vers 7 att stå emot djävulen. Detta är alltså viktiga förutsättningar för att kunna strida effektivt
”Närma er Gud” – Ha en nära relation med Gud
"Gör era händer rena” – Handla rätt. Sluta att göra det som du vet är fel.
”rena era hjärtan, ni tvehågsna” – Se till att dina tankar och känslor är rena.

Den stridande församlingen förmedlar Gudsfruktan
Jes 59:19
Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten

Det finns ingen kommatering i grundtexten, och därför skulle man lika gärna kunna läsa texten: ”När fienden bryter fram, lik en flod skall HERRENS Ande driva honom på flykten.” Den helige Andes ström av levande vatten, från de troendes innersta, ska driva fienden på flykten. Så ska det komma gudsfruktan både i väster och öster.

Den stridande församlingen har ett oerhört ansvar
Jak 4:17
Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar

Vi har ett oerhört ansvar att ta striden mot den onda andevärlden. Världens människor kan inte ta den striden, det är bara vi, de troende, församlingen, som kan göra det.
Det räcker inte att vi vet att vi har auktoritet över de onda andarna, vi måste agera i den auktoriteten också.

Är du villig att stå med i den stridande församlingen?
Ps 110:3
Villigt kommer ditt folk när du samlar din här

Du är kallad in i Guds armé. Kommer du villigt för att ta del i striden?"

Predikan från församlingen Källporten

Källa http://groups.msn.com/Veckanspredikan/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=21

Inga kommentarer: