onsdag 27 juni 2012

Profetiskt ord över Sverige

Detta profetiska ord talades ut vid avslutningsmötet på en mötesserie under Västragårds-dagarna utanför Oskarshamn sommaren 2009. Jag var närvarande vid mötet, men kanske var jag inte så uppmärksam eller alert, för just då talade det inte så starkt till mig. Andra har publicerat det och jag har läst det, men det är först nu som jag känner att jag ska lägga ut det här på bloggen:

Profetiskt ord över Sverige av Daniel Viklund

"Jag har ställt er inför vad inget öga har sett, inget öra har hört och vad människohjärtat inte kunnat ana, säger Herren. Jag ställer inför en Uppenbarelse av mig Själv. Jag ställer er inför min storhet, inför mitt Majestät. Jag ställer er inför min närvaro, jag ställer er inför min glödheta kärlek, inför min Ande. Jag ställer er inför det jag ska göra i dessa dagar ty jag skall i dessa dagar utgjuta av min Ande på nytt och era söner och era döttrar ska profetera, mina tjänare och tjänarinnor ska profetera och ni ska få se min härlighet uppenbar också i detta land, säger Herren.
Frukta inte. Se er inte ängsligt om. Fråga mig inte ängsligt: har du glömt oss? Ni ska inte längre fråga mig om jag har glömt Sverige för jag har alls inte glömt detta land, säger Herren. Jag har haft planen klar sedan världens grundläggning och i dessa dagar så lyfts den upp och den läggs på det himmelska altaret och jag ska ge mina änglar befallning om detta land som aldrig tidigare. De ska få ta ritningen från urminnes tid och den ska sänkas ner och ni ska få del av mitt eviga rådslut, säger Herren. Ja, jag ska utgjuta, sannerligen ska jag utgjuta av en uppenbarelsens Ande och mina tjänare och mina vittnen, ja, mina lärjungar säger Herren och mina barn säger Fadern, ska få del av det gudomliga rådslutet och i det gudomliga rådslutet ska ni finna mig, för sannerligen, den som söker mig uppriktigt kommer också att finna mig.
Jag vill tala till er mina barn och säga: Den som söker, han finner, den som ber, han får, och för den som bultar ska dörren öppnas, också dörren till detta land, säger Herren, till denna stad, och denna ort, säger Herren. Allt står berett i de himmelska gemaken och jag ska ge mina änglar befallning i dessa dagar att bära ut mina strategier, bära ut mina planer, bära ut mina skeenden. Och jag frågar efter ett folk på jorden, ja, jag frågar efter ett folk på jorden som säger: Herre, här är jag, sänd mig!
Och när ni ställer er i rad med profeterna, när ni ställer er i rad med apostlarna när ni ställer er i rad med evangelisterna, herdarna och lärarna säger Herren, så kommer ni att få se det som inget öga sett, inget öra hört och vad människohjärtat inte kunnat ana. Det skall uppenbaras också på denna plats, i denna stad, också i detta land, säger Herren.
Ni behöver inte ängsligt och fruktande be, utan ni ska hädanefter be i en tro, i en tro som får bergen att flyttas. Ni ska hädanefter be i en ny Ande av tro, ty tillsammans med denna strategi så utgjuter jag av trons ande och vantro, klentro och avsaknad av uthållig tro ska jag bota, säger Herren. Jag skall låta en ande av tro strömma fram och ni ska få se vattnet välla fram under östra portens tröskel, ni ska få se den dubbla strömmen välla fram och jag begär av er mitt folk att ni släpper taget om era egna gärningar, släpper taget om era egna verk och låter byggas upp till ett andligt husbygge i mig, låter er byggas in i mitt verk, ty mitt verk är ni skapade och förberedda av mig, säger Herren för att vandra i förutberedda gärningar. Och jag säger ytterligare en gång: Allt är förberett för detta land! Allt är förberett för detta land. Se er inte ängsligt om efter något annat än det ord som utgår från min mun, för det har makt att förflytta berg och det har makt att uppehålla allt. Lämna all ängslan, all fruktan därhän, säger Herren, för min våg skall välla över er. Och det vatten ni ser välla upp under östra portens tröskel är min kärlek, säger Herren, det är min kärleksflod som väller upp på nytt. Åh, det har funnits en sådan kärlekslöshet i detta land, men jag ska råda bot på den och jag skall låta kärleken strömma och de som inte låter sig bli överväldigade av kärleken kommer heller inte att kunna införlivas i mitt verk, för det är med kärlekens Ande som jag bygger mitt verk i dessa tider.
Det är med förtecken av kärlek som jag låter min musik ljuda över detta land på nytt, säger Herren och ni ska få höra en ny typ av sånger, en ny typ av melodier, en ny typ av musik strömma fram. En unik musik för denna tid som har sitt upphov i himlen. Ja, ni skall sannerligen förstå vad det innebär, att mina änglar prisar mig, att mina änglar lovar mig, att mina änglar tillber mig. Ni ska se tillbedjan förlöst på jorden och tillbedjarna tillbe i ande och sanning som aldrig förr. Ja från plats till plats kommer budkavlen att gå. Mina härolder kommer att ropa ut detta på plats efter plats. Frukta Herren! Tillbe Honom! Ni kommer att höra rapporter från den ena platsen efter den andra om att mina härolder ropat ut samma budskap. Frukta Herren! Ge Honom äran! Tillbe Gud, ty stunden för hans dom har kommit!
Ja sannerligen på domarnas vägar ska jag gå genom detta land men på grund av ett folk som lever i tillbedjan, ett folk som lever i kärlek, på grund av ett folk som lever i mina strategier ett folk som har släppt taget om sina egna gärningar och funnit trons vila i mig, så ska jag skona städer, ska jag skona bygder, jag ska skona hela län från att komma under domen och ni kommer att se en sådan tydlig skillnad på de orter där man hörsammat kallelsen och ställt sig inför mig i denna tillbedjan och på de orter där jag blivit avvisad. Över de orter där jag blivit avvisad kommer mina tårar att falla som domsvatten, säger Herren, men på de orter där jag blivit välkomnad skall min härlighet bryta fram och människor kommer att fly från dessa spökstäder till de orter där min härlighet är rest. Jag skall resa ett tempel på denna ort. Jag ska resa ett tempel i dessa bygder och till detta tempel kommer människor att ta sin tillflykt när domarna börjar drabba jorden och dess invånare skall lära sig rättfärdighet.
Frukta inte för min dom, säger Herren, för när ni döms fostras ni av mig för att ni inte ska bli fördömda med världen. Ha förtroende! Ha tro, ha tro, ha tro, säger Herren, för jag vet vad jag gör även när jag sänder mina domar. För er mitt folk som finns i Kristus Jesus, finns ingen fällande dom och ni ska stå där renhjärtade och jublande när ni får se dem som har fostrats genom min tuktan kommer från öster, från väster, från norr och från söder. Jas ni ska få bära dem fram. De kommer stapplande fram ur världsandens mörka schakt. De kommer stapplande från otuktshusen. De kommer stapplande från bedrägeriets kvarter. De kommer stapplande från trasighetens och söndringens katakomber. De kommer stapplande ut ur Babylon, för att söka skydd bland mitt folk, säger Herren. Gör er redo, gör er redo. Vad hittills aldrig ägt rum kommer att ske och ändå är det bara en liten glimta av allt jag kommer att göra.
Jag är fortfarande en Gud som gör mer än ni kan be eller tänka och sannerligen har ni bett och sannerligen har ni tänkt men nu är tiden inne då ni ska se vad ni inte bett, vad ni inte tänkt och bad ni aldrig har kunnat föreställa er, för det är min tid nu, säger Herren. Jag gör anspråk på själva tiden. Det är inte ni som äger tiden, säger Herren, utan det är jag och den tid som nu inne är på denna ort och in denna stad, i detta land, säger Herren, det är min tid och min tid för Sverige är NU och ni skall löpa åstad.
Säg inte i morgon, säg inte igår, utan säg : Idag hjälper Herren! Säg inte det är sedan, det är sedan, det är sedan. Nej NU vill jag gripa in och i min helige tjänare Jesu namn skall jag göra stora ting ibland er och markerna ska skakas, ja sannerligen markerna ska skakas. Bygderna ska skakas och den sista skörden, den sista frukten ska skakas loss ur den svenska fosterjorden. Ja, jag ska skaka loss frukten, jag skall skörda och tröska. Jag ska ta mig an er sak, säger Herren. Jag skall ta mig an er lidelsefulla längtan för jag har hört ert bönerop. Jag har hört det svidande hjärteropet om att jag ska förbarma mig, och jag är fortfarande densamme. Jag är en Gud, stor i nåd, stor i långmodighet och jag kommer att förbarma mig. Jag som ropade ut inför Mose att jag är en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning och som bevarar nåd mot tusenden.
Jag ställer mig nu vid den andliga kusten till detta land och jag ropar in över landets gränser. Jag är en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Ni ska sannerligen få möta min barmhärtighet, min nåd och sanning. Och när allt detta samverkar skall ni veta mitt folk att för den som älskar mig samverkar allt till det bästa. Så säger Den Helige Ande!!!"

Källa: Skaraborgsbönen

Inga kommentarer: