måndag 29 april 2013

Sverigebönens nyhetsbrev april 2013Sverigebönens nyhetsbrev april 2013Kära bedjare!
Först en inledning av Anne Nielsen:

Bönens Ande är utgjuten
Vi får rapporter från olika delar av vårt land om en spirande bönerörelse! Bönens Ande är utgjuten och människor berörs av Herrens Helige Ande.
När vi berörs av Den Helige Ande smälter det frusna i vårt inre, vi längtar efter mer av Hans beröring och Hans helighet blir tydlig.
I den närvaron kan vi tydligare urskilja egna gärningar från Guds verk i våra liv. När vi möter Sanningen helgas vi genom Guds ord.

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Heb. 4:12

När Jesus ber sin översteprästerliga förbön för oss så ber Han att vi ska bli helgade genom Sanningen. Helga dem i Sanningen, Ditt Ord är Sanning. Joh. 17:17

Kjell Sjöberg betonar i sin skrift: ”Res upp ett bönealtare” vikten av helgelsen innan vi ställer oss mitt i den andliga striden för vår stad och vårt land. Han beskriver hur David fick en befallning av Gud att resa Herrens altare på tröskplatsen.
Tröskplatsen låg på en hög öppen plats och när man använde kastskovlarna en blåsig dag skiljdes agnarna från vetet.

Tröskplatsen i ditt eget liv kännetecknas av snålblåst och motvind. Där skiljs mänskliga ambitioner och döda gärningar från Andens gärningar och Guds vilja. Traditionella verksamhetsmetoder och religiösa traditioner skiljs från andefödda initiativ. När det ser ut som en tröskplats i ditt liv har förkrosselsen kommit, väldoften i bönerna börjar spridas och du kan bygga bönealtaret i ditt eget liv.” ur: Res upp ett bönealtare

Låt oss ta vara på Kjell Sjöbergs undervisning om tröskplatsens betydelse i våra egna liv för att vi ska bli bättre rustade att inta vår plats som väktare på muren!
Anne Nielsen

Bönemobilisering pågår i landet

Lukas Berggren skriver i Världen Idag: ”Kanske har vi kristna i ett av världens mest sekulariserade länder insett att vårt hopp står endast till Herren? Det är i så fall en betydelsefull insikt.” Läs den angelägna ledaren här:
http://varldenidag.se/ledare/2013/04/19/Bonemobilisering-pagar-i-Sverige/

Jesusmanifestationen 
Sverigebönen har åtagit sig att ställa upp och bidra med 25 böneledare i Jesusmanifestaionens bönemarsch 18 maj, där tusentals kristna går bedjande genom huvudstaden och ber för olika pelare i samhället; familj, församling, utbildning, politik, kulturliv, media och näringsliv. Övriga detaljer ->> http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=78
Låt oss alla vara med på Jesusmanifestationen, i marschen och/eller Kungsträdgården. Se programmet på www.jesusmanifestationen.se
Rådslag 

Bönerådslag har utlysts som ett led i att mobilisera bedjare i respektive region och att höra från Gud tillsammans. Rådslagen är följande (som synes har två rådslag redan hållits):
Stockholm: 13/4 Göteborg: 4/5 kl 10.00; Livets Ord, Ebbe Lieberathsgatan 16 Malmö: 11/4 Umeå: 4/5 kl 18.00; Frälsningsarmén, Kungsgatan 47B
Rapporter från rådslagen planeras komma med i vårt nyhetsbrev i maj.

Registrering för Nationaldagen 2013.
Bönemöten på Nationaldagen runt om i landet registreras via www.sverigebonen.se
Målet är att det ska bli 200 bönesamlingar på Nationaldagen torsdagen 6 juni, som är helgdag.
Bönekalender
Anna Ekwall har skrivit en bönekalender som rullar i 7 veckor med böneämnen för hela familjen. Kalendern tar upp de olika samhällsområdena. Den finns i sin helhet här ->> http://www.sverigebonen.se/download.do?ug=Administrator&f=_B%C3%B6nekalender.pdf
Bönefoldrar
Sverigebönen har tryckt upp en liten folder med böneämnen. Där kan man också fylla i vilken ort och vilka personer man ber för. Foldern kan rekvireras från info@sverigebonen.se Kostnad: 1:- styck + porto
Landskaps-samordnare

Sverigebönen verkar för att bygga upp team som tar ett ansvar för att kontakta församlingar och enskilda kristna i sitt landskap och informera och inspirera till bön på de orter där det ännu saknas organiserade möten med bön för orten och för Sverige (särskilt på nationaldagen men också vid fler tillfällen). Om Du är intresserad att dela ett sådant ansvar i bönens tjänst, är du välkommen att höra av dig till oss. En i teamet skall ha rollen som samordnare och utses i samråd med Sverigebönens styrgrupp. Med sådana team av människor som brinner för bön i varje landskap kan vår nationella bönerörelse spridas ännu snabbare.

Ekonomi

Vi upplever att vi står inför en expansion inom Sverigebönen och att det kommer att krävas större resurser, även ekonomiska sådana, framför allt för olika former av kommunikation (t ex annonser, trycksaker, underhåll och utveckling av hemsida). Du som vill stödja oss, inte bara genom Dina böner, utan också ekonomiskt får gärna sända in ett bidrag – litet eller stort – till vårt plusgiro 62 39 34-7.  +

Guds rika välsignelser,
För Styrgruppen Sverigebönen

Patrik Sandberg  och Torbjörn Erling www.sverigebonen.se

Inga kommentarer: