onsdag 28 maj 2008

Herren söker ett "Davidsfolk"

HERREN SÖKER ETT "DAVIDSFOLK"

David, och hans väg från att vara fårvaktare till att bli kung, är en profetisk förebild på det folk som Herren reser upp i den här tiden.

Så började det
Gud hade förkastat kung Saul, och han sände Samuel att smörja Sauls efterträdare. Instruktionen var att inbjuda Isai och hans söner till ett offer. Där skulle Gud visa Samuel vem av dem han skulle smörja.
1 Sam 16:3 "Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig"
Isai och sju av hans åtta söner kom till offret, men Gud visade Samuel att det inte var någon av dem som han skulle smörja (1 Sam 16:6-10).

Davidsfolket finns oftast inte på första parkett
Det visade sig att det fanns ytterligare en son, David. Ingen hade sett till att han kom med till offret. I stället var han ute och vaktade fåren. Nu blev han hämtad, och Gud bekräftade att det var honom som Samuel skulle smörja till kung (1 Sam 16:12-13).
Det Davidsfolk som Gud söker idag finns inte nödvändigtvis i de största sammanhangen. Det är tvärtom troligt att de får röra sig i det lite mer fördolda, det som ”ingenting är”, men Gud finner dem där de är.

Davidsfolket försöker inte skaffa sig en position
David försökte aldrig skaffa sig en position. Han blev hämtad från fårahjorden. Han kämpade inte för att få vara med när de andra begav sig iväg. När han sedan blev smord till kung, och faktiskt blev kallad till hovet, så var det inte för att ta över tronen, utan han blev musiker åt kungen. Han blev kungens tjänare (1 Sam 16:14-33) Ibland tog han ledigt från musikerjobbet, för att gå hem och vakta får åt sin far (1 Sam 17:15). Han tänkte inte: ”Jag är smord till kung, och har redan börjat leva på slottet. Någon annan får ta hand om fåren.” Han var totalt fri från behovet av en position. Davidsfolket kommer att vara som David. Inget behov av en titel, eller position, utan bara en vilja att tjäna Gud.

Davidsfolket tränas i det fördolda
David blev en väldig stridsman, och grunden för det lades när han fick kämpa mot lejon och björnar för att försvara pappans får (1 Sam 17:34-36). Ingen såg honom där han ensam kämpade mot rovdjuren, men där fick han sin träning. Det Davidsfolk som Gud reser upp får möta attacker. Ofta får de möta dem i sin ensamhet. Men ut från detta kommer ett tränat folk, som är rustat för striden.

Davidsfolket underordnar sig
En gång bad Davids pappa honom att gå med bröd till sina bröder som befann sig på stridsfältet. David var lydig mot sin pappa och gick (1 Sam 17:17-20). Det var på så sätt han kom att möta Goliat. Hade han vägrat att underordna sig sin pappa så hade han aldrig kommit i position för att vinna seger. Davidsfolket underordnar sig Gud och hans ordningar, och därför underordnar de sig också de människors ledning som de är kallade att följa.

Davidsfolket ser situationen utifrån ett Gudsperspektiv
När David kom till slagfältet, så var Goliat i färd med att håna Israels armé. De var livrädda för jätten, och flydde. Men David såg helt annorlunda på situationen.
1 Sam 17:36 "Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det skall gå denne oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur, för han har hånat den levande Gudens här"
David visste att Goliat var dömd att förlora eftersom han egentligen stred mot Gud. På samma sätt är det med Davidsfolket. De ser inte till det yttre, utan de bedömer ur ett andligt perspektiv.

Davidsfolket blir attackerat av de närmaste
När Davids äldre bror hörde att David tänkte strida mot Goliat blev han ursinnig. Han vräkte ur sig en massa falska anklagelser mot David. Men David brydde sig inte. Han vände sig till en annan och fortsatte att ställa frågor.
1 Sam 17:28-30 "Hans äldste bror Eliab hade hört hur han talade med männen och han blev rasande på David och han sade: ”Varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fårhjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit.” David svarade: ”Vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga.”Sedan vände han sig från honom till en annan och frågade samma sak, och han fick samma svar som förut."
Davidsfolket kommer att utsättas för falska anklagelser från ”förståndiga” syskon i Kristi kropp, men de kommer att klara av att inte bli upprörda och ta strid. De går helt enkelt vidare i sin tjänst.

Davidsfolket vill inte klä sig i traditionens kläder
Kung Saul erbjöd David sina kläder, men de passade inte så han tog dem av sig igen (1 Sam 17:38-39).
Davidsfolket kommer inte att följa felaktiga traditioner och människotankar. De kommer att följa den helige Andes ledning.

Davidsfolket strider på ett okonventionellt sätt
David använde sin slunga i stället för de traditionella vapen som Goliat var rustad att möta. Stenen från Davids slunga fann sin väg genom Goliats försvar. Davidsfolket kommer att strida på ovanliga sätt. Gud kommer att sätta rätt vapen i deras hand vid varje tillfälle.

Davidsfolket låter sig inte hejdas av förakt och ockulta förbannelser
Goliat talade föraktfullt till David. Förakt är ett förrädiskt vapen från fienden. Föraktet är tänkt att äta sig in i sinnet, så att man gör sig till ett med det. Det är farligt att hålla med när fienden talar sitt förakt i våra sinnen. David tog inte emot föraktet, och han lät sig inte skrämmas när Goliat förlöste ockulta förbannelser emot honom. Han visste på vems sida han stod i striden.
Davidsfolket kommer inte att låta sig hejdas, vare sig av förakt eller av förbannelser. De kommer att gå framåt i tjänst för Gud.

Davidsfolket känner till kraften i namnet Jesus
David kom emot Goliat i Guds namn, och på samma sätt kommer Davidsfolket att använda sig av namnet Jesus. De kommer att veta vad det namnet representerar.

Davidsfolket springer mot fienden
David sprang emot fienden (1 Sam 17:48). Det kommer Davidsfolket också att göra. De kommer inte att huka sig i fruktan, utan de kommer att skynda sig att stoppa fienden.

Vad är typiskt för en ”David”?
Han lever nära Gud
Han har sin styrka i Gud
Han ser inte till det yttre

Vad är typiskt för en ”Goliat”?
Han ser stor ut
Han är högmodig
Han verkar oövervinnlig
Han skapar fruktan
Han är ute efter att döda

”Goliatar” som vi har att strida mot
Vi möter attacker som kan vara som en Goliat i våra liv och omständigheter. Låt oss se på några ”Goliatar”:

Inom oss
Felaktiga känslor t.ex. fruktan
Destruktiva tankar

Från andra
Förakt
Lögner
Förföljelse

I Sverige
Felaktiga lagar
Falsk förkunnelse
Ockultism
Uppror

Naturligtvis finns det många, många fler ”Goliatar”.

Davidsfolket går före så att resten av Guds folk kan följa efter
När David besegrade Goliat så blev Israels armé fria från fruktan. Resultatet blev att de deltog i striden. Davidsfolket kommer att gå före, och resten av Guds folk kommer så småningom att bli fria att agera på rätt sätt.

Det kommer att komma en skiljelinje mellan Davidsfolket och dem som inte längre följer den helige Ande.
David fortsatte att tjäna Saul, även efter sin stora seger. Men till sist blev det omöjligt eftersom Saul försökte döda honom. Davidsfolket kommer att följa den helige Andes ledning, och därför kommer det att skapas en skiljelinje mellan dem och de som följer egna ambitioner och idéer. Dessa senare kommer att angripa Davidsfolket.

Davidsfolket strider inte tillbaka när de attackeras av det etablerade
Saul och hans armé förföljde David och försökte döda honom och hans folk, men de drog sig undan. De sökte inte strid. Inte ens vid det tillfälle när Saul gått avsides in i en grotta, och David och hans folk var gömda där, försökte David döda honom. Vi sa att Davidsfolket kommer att bli attackerat av dem som inte låter sig ledas av den helige Ande. De, dvs. Davidsfolket, kommer inte att strida tillbaka, utan överlämna problemet i Guds händer.

Davidsfolket föraktar inte människor med problem, utan upprättar dem till hjältar.
David flydde vid ett tillfälle till Adullams grotta. Dit kom människor med svårigheter. Där fanns bl.a. sådana som hade problem med kronofogden och sådana som var missnöjda.
1 Sam 22:1-21 David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta …2 Alla som var i svårigheter, alla som hade fordringsägare och alla som var missnöjda samlades hos honom …
Dessa människor med problem fick upprättelse, och det blev hjältar av dem.
Davidsfolket föraktar inte människor med problem. De kommer att förmedla upprättelse så att människorna kan bli det de är tänkta att vara.

Davidsfolket ska råda och utifrån det kommer det att komma enhet
David blev omsider kung i Israel och samtliga stammar slöt upp bakom honom (2 Sam 5:1).
När Davidsfolket intar sin andliga position i landet, kommer det att bli en sann möjlighet till enhet.

Du är kallad att vara en David i vår tid
Gud reser upp ett folk som är rustat att ta striden mot Goliat i vår tid. Du är kallad att vara en av dem.

Källa: http://groups.msn.com/Veckanspredikan/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=19
Predikan från Källportens församling

Inga kommentarer: