torsdag 1 maj 2008

Ett luttrat folk

Vet du inte? Ser du inte att jag kallar på ett heligt folk...ett folk som inte böjer knä för någon annan, ett folk som hett åtrår sanningen och vill ära sanningen? Jag har kallat på ett folk som håller sig till den sunda läran, som inte bara prövar andarna utan också undersöker det som sägs under det mikroskop som är mitt Ord…det säkrare profetiska ordet.

Detta folk söker inte favör hos människor, inte heller blir de snärjda av människofruktan. De ska vandra tillsammans även om de är långt ifrån varandra, för de är ett i Anden och i läran…fria från splittring och tveksamma manifestationer. De här är de kallade som inte sätter sitt hopp till mänskliga traditioner, byggen som verkar fina, mystik i sekter, men vars hopp vilar enbart på Mitt Ord, ett outspätt Ord och inte ett som tillfredsställer eller blidkar köttet.

De kommer att förstå mina domar och hålla med om dem. De kommer att veta när de ska be för uppfyllelse eller när en situation är fiendens verk….fastän det för alla verkar harmlöst, så är det skadligt för den Helige Andes verk och Hans arbete över världen. Dessa troende kommer att veta när de ska lämna en situation i Mina händer och tillåta Mig att korrigera och förmana, att skilja agnarna från vetet, riva ner det onda och försvara det som är gott, rent och äkta.

De kommer inte att gynnas genom några yttre attribut, men kommer genom Andens urskiljning att förstå vilka som tillhör Mig och vilka som är vargar i fårakläder. Mörker förs ut i ljuset och Mina barn kommer att känna till och bejaka sin slutliga bestämmelse, deras slutliga viloplats är inte i denna världen. De vet att inte alla som kallar sig ”kristna” är Mina barn. De bedömer inte Andes frukter utifrån kvantitet (antal) utan utifrån karaktär och överensstämmelse med Mitt Ord.

De talar modigt ut den oförtäckta sanningen oavsett vad det kostar. Deras kärlek till Mig är djup. De söker Mig och Min vilja framför allt annat, hungrande och törstande efter rättfärdighet.

Ja , jag vill ha ett äkta, renat folk, som följer Korsets väg, som villigt har lärt sig lydnad genom lidande och som är villiga att lägga ner sina liv så som min enfödde son Jesus gjorde. Valet är ditt.

"Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN." Josua 24:15

I Korsets skugga

Phyllis Popovich
______________________________________________________

Engelsk originaltext:

TRIED and TRUE…

Do you not know? Do you not see that I am calling forth a holy people…a people who will not bow the knee to another, a people whose great desire is for the truth and to honor the truth? I have called forth a people to be sound in doctrine, who will not only try the spirits, but who will examine the word spoken under the microscope of My Word…the more sure word of prophecy.

This people will not seek the favor of man, nor will they be ensnared by the fear of man. They shall walk together though miles apart, for they are one in Spirit and in doctrine…free of factions and dubious manifestations. These are the called-out ones, whose hope is not in man-made traditions, fine-appearing edifices, or cultic mysticism, but whose hope rests solidly on My Word, an unadulterated word, not that which pleases or appeases the flesh.

They will understand My judgments and agree with them. They will know when to pray for their fulfillment, or when a situation is the work of the enemy… although to all appearances may seem harmless, but detrimental to the work of the Holy Spirit and His work throughout the world. These believers will know when to leave a situation in My hands and allow Me to correct and reprove; to divide the wheat from the chaff, tearing down evil and upholding that which is good, pure and true.

They will not be partial because of outward appearance, but will discern by the Spirit who is Mine and who is a wolf in sheep’s clothing. Darkness is being brought to light and My children will know and recognize their final destiny, their final resting place is not this world. They know that not all who call themselves “Christian” are My children. They determine the fruit of the Spirit not by quantity (numbers), but quality of character and adherence to My Word.

These courageously speak the unvarnished truth no matter the cost. Their love for Me is deep. They seek Me and My will above all, hungering and thirsting after righteousness.

Yes, I will have a true, purified people, who follow the way of the cross, who have willingly learned obedience through suffering, and are willing to lay down their lives, as did My only begotten Son, Jesus. The choice is yours. 'And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve...' Joshua 24:15

In the Shadow of the Cross
Phyllis Popovich

shadowofthecross@cox.net

Inga kommentarer: