tisdag 7 augusti 2007

Herren strider för oss

I allt tal om den andliga strid som pågår och som vi som kristna på ett eller annat sätt är delaktiga i, är det vikigt att hålla i minnet att Jesu redan vunnit den totala segern på Korset och att det är Herren som strider för oss när vi är stilla. Det är vår utgångspunkt.
Men det kan tyckas motsäglsefullt att både vara stilla och strida.

Men det handar om att fridens Gud verkar mäktigt igenom oss när inte själviska eller egenrättfärdiga ambitioner, felaktiga eller själiska motiv och vårt "köttet" hindrar det flödet. Han verkar också genom oss när vi inte springer i förväg i egen kraft utan ödmjukt och i lydnad väntar in Andens ledning. När vi istället för att vara formade efter världens mått är de rena, helgade och tomma kärl som Han vill att vi ska vara. Och när vi likt bruden har en kärleksrelation med brudgummen och känner igen Herdens röst. Då kan Han fylla oss med både kraft och frid samtidigt och vi kan frimodigt och utan fruktan göra anspråk på segern som redan är vunnen på Korset i den strid som är för handen.

2 Krön 20:17-21

17 Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se HERRENS frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och HERREN är med er." 18 Då böjde Josafat sig ner med ansiktet mot marken, och alla Juda män och Jerusalems invånare föll ner för HERREN och tillbad HERREN. 19 Och de leviter som hörde till kehatiternas och koraiternas folk, stod upp och lovade HERREN, Israels Gud, med hög och stark röst. 20 Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl." 21 Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa HERREN i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga:
"Tacka HERREN, ty hans nåd varar i evighet."

1 Krön 28:20
20 David sade till sin son Salomo: "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat.

Inga kommentarer: