lördag 4 augusti 2007

Sträva efter ödmjukhet


I vers efter vers i Bibeln så framhålls ödmjukhet som en eftersträvansvärd egenskap som öppnar upp för Guds handlande. Jesus är vårt främsta föredöme också på detta område:

Matt 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
Fil 2:7b-8
Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.

Herren ger oss en mängd löften om vi ödmjukar oss
1 Petr 5:5b
Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.
Ps 22:27
De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt.
Ps 25:9
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
Ps 37:11
Men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid.
2 Sam 22:28
Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem.
Ps 147:6
HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden.
Ords 18:12
Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära.
Ords 11:2
När högfärd kommer, följer förakt, men hos de ödmjuka är vishet.
Ords 22:4
Lön för ödmjukhet och HERRENS fruktan, är rikedom, ära och liv
Jes 29:19
De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.
Matt 5:5
Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Matt 18:4
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
Matt 23:12
Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Jak 4:10
Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.
1 Petr 5:6
Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.

Prövningar vi får gå igenom gör oss ödmjuka
5 Mos 8:2
Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte.
5 Mos 8:3
Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.

Ödmjukhet hindrar Guds dom
2 Krön 12:7
När HERREN såg att de ödmjukade sig, kom HERRENS ord till Semaja. Han sade: "Eftersom de har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag skall låta dem med knapp nöd komma undan, och min vrede skall inte bli utgjuten över Jerusalem genom Sisaks hand.
2 Krön 12:12
Eftersom Rehabeam ödmjukade sig, vände sig HERRENS vrede ifrån honom, så att han inte alldeles fördärvade honom. Det fanns ännu sådant som var gott i Juda.
2 Krön 32:26
Men när Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems invånare med honom, drabbade HERRENS vrede dem inte i Hiskias dagar.

När vi ödmjukar oss har Herren lovat att höra på oss
2 Krön 7:14
men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
2 Krön 34:27
Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dem som bor här, ja, eftersom du ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger HERREN.

Om vi INTE ödmjukar oss, drar vi på oss skuld och gör det som är ont i Herrens ögon
2 Krön 33:23
Men han ödmjukade sig inte inför HERREN, så som hans fader Manasse hade gjort, utan han hopade skuld på skuld.
2 Krön 36:12
Han gjorde det som var ont i HERRENS, sin Guds, ögon. Han ödmjukade sig inte under profeten Jeremia, som talade HERRENS ord

Ödmjukhet är något som Herren förväntar sig av oss
Mika 6:8
Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?
Ef 4:2
Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.
Fil 2:3
Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
Kol 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
1 Tim 6:11
Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet
1 Petr 3:8
Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.

Ödmjukhet underlättar för oss att ta emot Ordet
Jak 1:21
Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.
Jes 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna

Inga kommentarer: